I. PREAMBULUM
A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a BPNG Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató vagy Adatkezelő) által követett adatkezelési és adatvédelmi elveket. Jelen Szabályzatot, annak tartalmát a Társaság - tiszteletben tartva a www.bpna.hu internetes oldal (a továbbiakban: Honlap) szolgáltatásait (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő természetes személyek [a továbbiakban: Felhasználó(k) vagy Érintett(ek)] magánszféráját - magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen Szabályzat és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek.

Jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a www.bpna.hu címen. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot módosítsa; erről a mindenkor hatályos Szabályzat, illetve a módosítás tényének Honlapon történő közzétételével értesíti a Felhasználókat. A módosítást követően a Honlap funkciói csak a Szabályzat elfogadása után érhetőek el.

A Társaság elkötelezett a felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A Szabályzat elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy a Honlap igénybevételekor egyes személyes adatait a Társaság adatkezelőként kezelje és ezt fenntartás nélkül elfogadja.

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
9.3 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
25. gazdasági reklám vagy reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul
26. közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (a továbbiakban együtt: ügyfelek) részére.
27. kapcsolatfelvételi lista: kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.

III. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
1. Az adatkezelés elvei
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

2. Adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Társaság határozza meg. A Társaság által adott utasítások jogszerűségéért a Társaság felel.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

3. Az adatbiztonság követelménye
A Társaság az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Felhsaználók magánszférájának védelmét.
A Társaság, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Társaság a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és a Felhasználóhoz rendelhetők.
A Társaság (és az adatfeldolgozó) az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Társaság részére.

4. Az adatkezelés korlátai
Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását
(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.
Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását adta. A hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha az nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe.
Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról.
Az adattovábbító adatkezelőt - kérelmére - az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.

IV. GAZDASÁGI REKLÁMTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATOK
Az alábbi szabályok a Társaság azon tevékenységére vonatkoznak, amely alapján a Társaság közlést, tájékoztatást vagy más megjelenítést alkalmaz a Honlap és a Szolgáltatások igénybevételének előmozdítására.

Ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, a Társaság reklámot természetes személlyel mint reklám címzettjével közvetlen megkeresés módszerével (közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közöl, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve - amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető - születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a Társaság a nyilatkozó nevét és minden egyéb személyes adatát a vonatkozó nyilvántartásból haladéktalanul törli és részére reklámot a továbbiakban nem közöl. A visszavonó nyilatkozat megtételére, illetve a reklám küldésének megtiltására mind postai úton, a Társaság székhelyére címzett ajánlott, tértivevényes levél útján, mind pedig a info@bpna.hu címre küldött elektronikus levél útján lehetőség van.

A Társaság a hozzájáruló nyilatkozatot tevő Felhasználók személyes adatairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó – adatokat a Társaság csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeli, és harmadik fél számára kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával adja át.

V. Tájékoztatás a társaság általi adatkezelésről
A Honlap böngészése és a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan (az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató neve, IP cím, a webhely látogatásának időpontja), részben a regisztrációval, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi, hogy a Honlap egyes részei látogatásának, egyes szolgáltatások igénybevételének feltétele lehet bizonyos személyes adat önkéntes szolgáltatása. A Honlap egyes elemei, funkciói csak regisztráció, illetve belépés után válnak elérhetővé a Felhasználók számára. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez, egyes szolgáltatásokhoz, a szolgáltatások egyes elemeihez.

1. Az adatkezelés jogalapja
A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználók által a jelen Szabályzat, mint az adatkezelésről szóló tájékoztatás ismeretében az adatkezeléshez adott önkéntes hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor. A Felhasználó a Honlapon történő regisztrációval hozzájárul személyes adatai Társaság általi kezeléséhez.
A Felhasználó kifejezett, előzetes és egyértelmű hozzájáruló nyilatkozata alapján (feliratkozás a hírlevélre) a Társaság a Felhasználó részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közölhet.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Ha a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Táraság a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. Ez esetben az adatkezelés megkezdése előtt a Felhasználót a további adatfelhasználásról, -kezelésről a Társaság tájékoztatja.

2. Az egyes adatkezelések

Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, titkosított jelszó
Facebook regisztráció esetén a fentieken túlmenően: Facebook azonosító.
Az adatkezelés célja
• Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás
• A Honlapon elérhető szolgáltatások nyújtásának, igénybevételének – többek között szavazásban való részvétel – biztosítása
• Nyereményjáték, díjazással vagy nyereménnyel járó egyéb megmérettetés (pl. pályázat, verseny, stb., együtt: nyereményjáték) során a szervezés és lebonyolítás, a többszörös regisztrációk kiszűrése, a nyertesek azonosítása és értesítése, a panaszok kezelése, a nyeremény, díj kézbesítése, illetve a megnyert szolgáltatás igénybevétele, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és a számviteli kötelezettségek teljesítése
• A törvényes képviselő beleegyezésének/jóváhagyásának szükségességéről való tudomásszerzés (Infotv. 6. § (3) bek.)
• A jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége
• Jogellenes, vagy a Társaság hálózatát illetve a webhely működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálása és megakadályozása
• A felhasználói fiók védelme a Honlapot ért esetleges támadás, külső beavatkozás, beavatkozási kísérlet esetén
Az adatkezelés jogalapja
Felhasználó önkéntes hozzájárulása
Az adatkezelés időtartama
Felhasználói fiók megszűnéséig, megszüntetéséig. A felhasználói fiók az utolsó bejelentkezéstől számított 6 hónapnyi inaktivitás esetén automatikusan megszűnik.

Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím

Az adatkezelés célja
Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
Az adatkezelés jogalapja
A Felhasználó előzetes, egyértelmű és kifejezett, a megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása. (Grt. 6. §)

A hírlevelet lemondani, a hozzájárulást visszavonni a hírlevél alján található Leiratkozás gombra kattintva, illetve postai úton, a Társaság székhelyére címzett ajánlott, tértivevényes levél útján, valamint pedig a info@bpna.hu címre küldött elektronikus levél útján lehet.

Az adatkezelés időtartama
Regisztrációtól számított 3 év

A Társaság rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatait, amelyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag a Társaság fér hozzá.

Kezelt adatok köre
A Honlap látogatásának időpontja, a Felhasználó eszközének IP címe, a megtekintett oldal címe, az internetkapcsolathoz használt internetszolgáltató neve
Az adatkezelés célja
A szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja
A Felhasználó hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
Az adatkezelés időtartama
A Honlap megtekintésétől számított 14 nap.

Cookie-k
A Társaság, illetve a külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a cookie-k a felhasználó számítógépén, telefonján vagy egyéb eszközén tárolódjanak és ahhoz a Társaság, illetve a külső szolgáltatók hozzáférhessenek. A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását, kérheti azok törlését és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását. A cookie-kra vonatkozó részletes leírást Társaságunk Honlapon elérhető Cookie-szabályzata tartalmazza.

A Társaság a személyes adatokat a jelen pontban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

A Felhasználók a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Társaság a részére megadott adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, pontosságért, valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

3. Az adatok megismerésére jogosultak (az adattovábbítás címzettjei)
A Társaság az Felhasználó személyes adatait Harmadik személyek részére nem továbbítja, azokat nem hozza nyilvánosságra.

A Felhasználók személyes adatainak a fentieken túlmenően harmadik személyek, ideértve a bíróságok, hatóságok, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére történő kiadására kizárólag jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat alapján vagy az Felhasználók előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor.

A Társaság az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Ezen adatok adattovábbítási nyilvántartásban való megőrzésére irányuló - és ennek alapján a tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

4. Külső szolgáltatók
A www.bpna.hu címen elérhető portál html kódja a Társaságtól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni. Külső szerver segíti a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani. http://www.google.com/analytics.

A Társaság egyes szolgáltatásainak igénybevétele érdekében és azok során a Facebook Inc.-vel, mint regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatóval működik együtt.

A külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő külső szolgáltató minősül a személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó.

5. Az Adatkezelő (Társaság) adatai:
Név: BPNG Rendezvény Kft.
Székhely: 1073. Budapest, Akácfa u. 51.
Cégjegyzékszám: 01-09-963785
Adószám: 23398290-2-42
E-mail cím: infp@bpna.hu
Adatkezelési nyilvántartási azonosító:
A Társaság informatikai rendszerének és adatmegőrzésének helye a társaság székhelye.

A tárhelyszolgáltató adatai:
Név: DIGITAL OCEAN INC.
Székhely: 101 AVENUE OF THE AMERICAS, 10TH FLOOR, NEW YORK, NY 10013

VI. A FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

1. Tájékoztatás
A Felhasználó kérelmére a Társaság tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Felhasználó kérelmét ajánlott, tértivevényes postai küldeményként a Társaság székhelyére vagy az info@bpna.hu e-mail címre juttathatja el.
A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban (a kérelem formájától függően postai vagy elektronikus úton) megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés díja 5.000 ft, azaz ötezer ft + ÁFA. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A Felhasználó tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Infotv. 19. §-ában meghatározott esetekben tagadhatja meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság írásban (a kérelem formájától függően postai vagy elektronikus úton) közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Társaság tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az elutasított kérelmekről a Társaság a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

2. Helyesbítés
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti.

3. Törlés, zárolás
A személyes adatot a Társaság törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) a Felhasználó – az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt (a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni);
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha a Társaság a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Táraság tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Felhasználónak az Infotv. 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá a Felhasználó vagy mások jogainak védelme érdekében.

4. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Társaság, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a Társaság a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha a Felhasználó a Társaság döntésével nem ért egyet, illetve ha a Társaság a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat a Felhasználó tiltakozása miatt nem kapja meg, az Infotv. 21. § (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - az Infotv. 22. §-ában meghatározott módon - bírósághoz fordulhat a Társaság ellen. A Társaság a Felhasználót is perbe hívhatja.
Ha a Társaság az Infotv. 21. § (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Társaságtól, amely felvilágosítást a Társaság az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz a Társaság ellen. A Társaság a Felhasználót is perbe hívhatja.
Az Adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha a Társaság egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

5. Bírósági jogérvényesítés
A Felhasználó a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az adatátvevő a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles bizonyítani. Az Infotv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság a Felhasználó pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Társaságot a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, a Felhasználó tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Infotv. 21. §-ában meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a bíróság az Infotv. 21. §-ában meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Társaság köteles a Felhasználó személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. A Társaság köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Infotv. 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság elrendelheti ítéletének – a Társaság azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

6. Kártérítés és sérelemdíj
Ha a Társaság a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha a Társaság a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó a Társaságtól sérelemdíjat követelhet. Az Felhasználóval szemben a Társaság felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Társaság köteles megfizetni a Felhasználónak az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintettek közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléssel kapcsolatos jogai a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény szerint a Felhasználónak joga van arra, hogy
a) megtagadja vagy megtiltsa név- és lakcímadatainak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési - illetőleg azon belül meghatározott konkrét - célra történő felhasználását, illetőleg harmadik személynek átadását;
b) kérje személyes adatainak a Társaság birtokában lévő valamennyi vagy meghatározott célú kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán történő kezelésének megszüntetését, beleértve a harmadik személy részére átadott adatokat is. A Társaság köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót kérésének teljesítéséről.
A Felhasználót kérelmére az adatkezelést végző közvetlen üzletszerző szerv köteles az általa kezelt adatairól írásban tájékoztatni, illetőleg azokat helyesbíteni. A harmadik személy részére átadott adatok helyesbítését vagy törlését - a hat hónapon belül továbbított adatok vonatkozásában - az érintett kérelmére az adatátadó szerv köteles kezdeményezni.

7. Szerzői jogok
Azzal, hogy a Felhasználó belép a Honlapra, elfogadja az alábbi feltételeket. A Honlapon található teljes tartalom a Társaság kizárólagos szellemi tulajdona. A Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása, engedélye nélkül tilos a Honlap egészének vagy egyes részeinek bármely módon történő felhasználása, hasznosítása, használata, feldolgozása és értékesítése. A Honlap teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni, bármely egyéb módon felhasználni, hasznosítani, használni tilos.

VII. FELELŐSSÉG
A Honlap számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók weboldalaira vezet. Ezen linkekért, valamint a linkek által elérhető adatokért, tartalomért, illetve ezen weboldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges hátrányokért, károkért a Társaság nem vállal felelősséget, ezen weboldalak tartalmát nem ellenőrzi.

A Honlapon feltüntetett vendéglátóhelyekre vonatkozó információk a vendéglátóhely hozzájárulásával kerülnek a Honlapra, azok valódiságát és megfelelőségét a Társaság nem ellenőrzi, azokért nem vállal felelősséget.

A Társaság jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem vállal felelősséget a Honlap tartalmával, az ott, illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal – ideértve különösen, de nem kizárólag a vendéglátóhelyekre vonatkozó információkat, valamint a hirdetéseket, amelyek a vendéglátóhely, hirdető kérésére, tudtával és beleegyezésével kerülnek a Honlapra - kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A Honlapon lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak, ajánlattételnek. A Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása valamennyi Felhasználó saját felelősségére, kockázatára történik.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást kezdeményez, a Felhasználó köteles a Társasággal együttműködni és minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a Társaság a felelősség alól mentesüljön. A Társaság elmarasztalása esetén a Társaság megtérítési igénnyel léphet fel a Felhasználóval szemben, a Felhasználó köteles a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely magatartása miatt, azzal összefüggésben érte.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, nyilvánosságra hozatalával, stb. okozott, azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Társaságot, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket felelősség nem terheli.

A Társaság jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, károkért, hátrányokért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy akár közvetlenül, akár közvetve a Felhasználók személyes adatai, a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk tekintetében, azokat felhasználva, azok alapján követ el.

VIII. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Url: http://www.naih.hu

A Társaság a BPNG Rendezvény Kft.-nél (1073 Budapest, Akácfa u. 51..) telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren és székhelyén kezeli a személyes adatokat.

Jelen szabályzat rendelkezései 2016. december 12. napján lépnek hatályba.