A „Heineken Budapest Nightlife Awards” verseny szabályzata a pályázók és szavazók részére

I. Fogalom-meghatározások

Díj: a Verseny kategóriánkénti nyerteseit megillető „Heineken Budapest Nightlife Awards” cím és a hozzá kapcsolódó logó, valamint ezek használatára való jogosultság egy éven keresztül. A díj kizárólag a Pályázó által üzemeltetett, Versenyre nevezett Vendéglátóhelyet illeti.

Érvényes jelentkezés: a Pályázó jelentkezése a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé.

Honlap: a www.bpna.hu url alatt elérhető internetes oldal, amely oldalon a Szervező a Versenyt lebonyolítja.

Jelentkezési lap: a Honlap megfelelő aloldalán található elektronikus űrlap, amely a Pályázó és az általa üzemeltetett Vendéglátóhely alábbi adatait tartalmazza: név/cégnév, lakcím/székhely, cégjegyzékszám, adóazonosító jel/adószám, képviselő neve, e-mail cím, telefonszám, a Vendéglátóhely megnevezése, címe, honlapcíme és Facebook oldala megjelölése.

Pályázó: az a Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes vagy magyarországi székhelyű jogi személy, aki/amely Budapest közigazgatási határain belül a jelen Fogalom-meghatározások szerinti Vendéglátóhelyet üzemelteti.

Szavazó: az a természetes személy, aki a Honlapon történő regisztrációt, illetve az adatai kezeléséhez történő hozzájárulást követően a Honlapon szavazatát leadja.

Szervező: a BPNG Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU-1073 Budapest, Akácfa u. 51., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-963785).

Vendéglátóhely: Budapest közigazgatási határain belül üzemeltetett, a budapesti kulturális, szórakoztató és éjszakai életet alakító és számtalan programnak, koncertnek, dj set-nek, kiállításnak helyt adó szórakozó- és vendéglátóhely, klub, bár, koncertterem, étterem, továbbá.

Verseny: a Társaság által szervezett „Heineken Budapest Nightlife Awards” internetes megmérettetés, amelynek keretében az internetfelhasználók különböző kategóriákban szavazatokat adhatnak le a Pályázók által üzemeltetett Vendéglátóhelyekre. A Verseny kategóriánkénti nyertesei büszkén viselhetik a „ Heineken Budapest Nightlife Awards” díjat/címet és logót, amelyet saját közönségük, vendégeik szavaztak meg részükre. A Verseny a nevezési és a szavazási időszakból áll, melynek kezdete 2016. december 19. és vége 2016. január 30.

II. A Pályázó Versenyben való részvételének feltételei, a nevezési időszak és a nevezés menete
a) A Pályázó az alodalon elérhető Jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és a „mentés” gombra kattintással juttathatja el jelentkezését a Szervező felé.
A Versenyre nevezni 2016. december 12.-tól 2016. január 30.–ig lehet (jelentkezés véghatárideje).
A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért kizárólag a Pályázó felel, a Szervező a megadott adatok pontatlanságából eredő érvénytelen, sikertelen jelentkezés esetén felelősségét kizárja. A jelentkezés során megadott adatokban – különös tekintettel az elérhetőségi adatokra - bekövetkező változásról Pályázó köteles a Szervezőt 3 napon belül értesíteni, az értesítés elmaradásából eredő bármilyen kárért, hátrányért a Szervező nem felel, annak következményeit kizárólag a Pályázó viseli.
Pályázó adatainak változására a fenti értesítés elmaradása esetén nem hivatkozhat.

b) A Pályázó a jelentkezési folyamat bármely szakaszában, valamint az érvényes jelentkezést követően is jogosult a jelentkezését írásban, a Szervező e-mail címére eljuttatott nyilatkozattal visszavonni. A jelentkezés visszavonása esetén a Szervező a Pályázó által üzemeltetett Vendéglátóhelyet eltávolítja a szavazófelületről. Amennyiben a jelentkezés visszavonása az érvényes jelentkezést követően történik.

III. Szavazás

A szavazás célja:
A szavazás célja, hogy a Szavazók szavazataikkal hozzásegítsék az általuk legjobban kedvelt Vendéglátóhelyet a „Heineken Budapest Nightlife Awards” díj elnyeréséhez.

A szavazás menete:
A szavazást a Szervező Honlapon és annak kategóriák szerinti aloldalain biztosítja, ahol a Szavazók regisztrációt követően értékelhetik a Versenyben részt vevő Vendéglátóhelyeket. A Szavazó egy nap egy IP címről csak egyszer adhatja le a szavazatát; ezen megkötés figyelembevétele mellett korlátlan számú Vendéglátóhelyet értékelhet.
A szavazat leadása az adott Vendéglátóhely 1 és 3 közötti skálán való értékelésével történik, elégedettségi szint szerint (1: egyáltalán nem elégedett, 3: maximálisan elégedett). Az egyes kategóriák külön-külön aloldalakon érhetőek el.
A szavazat kizárólag akkor minősül érvényesen leadottnak, ha a szavazási időszak végéig megérkezik a www.bpna.hu internetes felületre, illetve a kategóriák szerinti aloldalak szerverére.

A szavazás állása folyamatosan nyomon követhető a Honlapon, illetve annak kategóriák szerinti aloldalain.

A szavazatok számlálása:
A szavazatok számlálása közjegyző jelenlétében történik, aki jegyzőkönyvet vesz fel a szavazás eredményéről, és hitelesíti azt. A szavazás lezárultakor a Szavazók által a jelen fejezet szerint leadott értékelési pontszámok az egyes Vendéglátóhelyek vonatkozásában összeadódnak.

A Szavazás eredményéért a Szervező nem vállal felelősséget, tekintettel arra, hogy arra ráhatással nem bír, a Díjak kiosztása kizárólag a Szavazók által leadott szavazatok alapján történik.

A szavazási időszak:
A szavazás 2016. december 19.-án 0.00 órakor kezdődik és 2016. január 30-a éjfélig tart.
A szavazás időtartama nem hosszabbodik meg abban az esetben sem, ha egy esetleges technikai hiba folytán a szavazatok leadására rendelkezésre álló felület/a Honlap, illetve annak egyes funkciói ideiglenesen nem érhetőek el. Amennyiben a szavazófelület 1 hétnél hosszabb ideig nem elérhető, a szavazási időszak meghosszabbodik. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a fentiek esetén a szavazási időszakot a Honlap üzemképtelenségéhez mérten meghosszabbítsa; erről a Pályázókat és a Szavazókat a Honlapon jól látható módon értesíti.

V. Kategóriák, a Díj felhasználására vonatkozó szabályok
a) A Pályázók az alábbi kategóriákba nevezhetik a Vendéglátóhelyet
legjobb bár
legjobb borbár
legjobb kis klub
legjobb kocsma
legjobb koncerthelyszín
legjobb nagy klub/zenés szórakozóhely
legjobb romkocsma
legjobb szabadtéri/nyitott hely
legjobb kézműves söröző
legjobb meleg bulik/melegbárok
legjobb budapesti fesztivál
legjobb buliszervező

b) Amennyiben a fenti kategóriák bármelyikében nevezett Vendéglátóhelyek száma a II. a) pontban meghatározott jelentkezési véghatáridőig nem éri el a hármat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy ezen kategóriában nem indít szavazást; döntéséről e-mailben értesíti az érintett Pályázó(ka)t. Ez esetben a Pályázó, illetve a Vendéglátóhely választása szerint indulhat egy másik kategóriában.
c) A Díj az egyes kategóriákban a legtöbb pontot elért Vendéglátóhelyet illeti. Kategóriánként egy Vendéglátóhely kerül díjazásra, ennek megfelelően összesen 12 Díj kerül a kiosztásra. A fentiek alól kivételt képez a szavazategyenlőség esete; ekkor ugyanis valamennyi, a kategóriában legmagasabb, azonos pontszámot elért Vendéglátóhely jogosulttá válik a Díjra.

d) Szervező a nyertes Vendéglátóhelyeket, Pályázókat a Verseny lezárultától számított 1 napon belül e-mail útján értesíti.
Szervező felelőssége nem állapítható meg és Pályázó az e-mail kézbesítésének Szervezőnek felróható sikertelenségére nem hivatkozhat, ha a kézbesítés abból az okból hiúsul meg, hogy
i) a Pályázó pontatlan adatokat adott meg, adataiban a Verseny időtartama alatt változás következett be, amely változásról Szervezőt nem tájékoztatta, valamint
ii) a Pályázó levelező rendszerében hiba, leállás következik be, illetve a beérkező levelek fogadását gátló bármilyen technikai akadály merül fel.

e) Az egyes kategóriák szerinti nyertes Vendéglátóhely a Díj elnyerésével jogosulttá válik a Díj bármilyen módon történő használatára, ideértve a Díj (elnyerésének ténye) bármely reklám– és marketing eszközön való feltüntetését, stb. A nyertes Vendéglátóhely kizárólag a Szervező által átadott logót használhatja, az semmilyen formában nem módosítható, nem változtatható meg. A Díj kizárólag a nyertes Vendéglátóhely vonatkozásában használható, azt a Pályázó nem jogosult az általa üzemeltetett egyéb vendéglátóhely tekintetében, a nyertes Vendéglátóhelyen kívüli bármely más vendéglátóhellyel bármely összefüggésben alkalmazni, felhasználni. A jelen pontban foglaltak megszegése esetén Szervező jogosult a Vendéglátóhelyet, illetve a Pályázót a Díj használatától egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával eltiltani. Az eltiltás eredménytelensége esetén Szervező további jogi lépések megtételére, a Pályázóval szemben a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegéséből eredő igényeinek érvényesítésére jogosult.

f) Az „Heineken Budapest Nightlife Awards” díjak átadásának ideje: 2016. február 2.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Díjak átadásának helyét és idejét módosítsa. A módosítást a Honlapon közzéteszi, a nyerteseket erről e-mailben tájékoztatja. Szervező felelőssége nem állapítható meg és Pályázó az e-mail kézbesítésének Szervezőnek felróható sikertelenségére nem hivatkozhat, ha a kézbesítés abból az okból hiúsul meg, hogy
i) a Pályázó pontatlan adatokat adott meg, valamint adataiban a Verseny időtartama alatt változás következett be, amely változásról Szervezőt nem tájékoztatta, valamint
ii) a Pályázó levelező rendszerében hiba, leállás következik be, illetve a beérkező levelek fogadását gátló bármilyen technikai akadály merül fel.

A Díj átvételére a Pályázó törvényes képviselője (vezető tisztségviselője) vagy az általa meghatalmazással igazolt személy jogosult.

VI. A szavazás technikai kivitelezése
A szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut, amelyet a BPNG Rendezvény Kft. üzemeltet. A Jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével ezen kitételt a Pályázó elfogadja.

VII. Nyilatkozatok, egyebek
A Pályázó és a Szavazó a Versennyel, annak lebonyolításával kapcsolatban a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Verseny feltételeit, annak részleteit módosítsa. A módosításokról – kivéve a VI. f) pont szerinti módosítást - külön értesítést nem küld a Pályázók és Szavazók részére. A módosítás tényét a Honlapon közli, valamint a módosított Szabályzatot a Honlapon közzéteszi.

Szervező kizárja felelősségét arra az esetre amennyiben bármely, a jelen Szabályzat szerinti e-mail Pályázó részére (határidőben) történő kézbesítése abból az okból hiúsul meg, hogy
i) a Pályázó pontatlan adatokat adott meg, illetve adataiban a Verseny időtartama alatt változás következett be, amely változásról Szervezőt nem tájékoztatta, továbbá
ii) a Pályázó levelező rendszerében hiba, leállás következik be, illetve a beérkező levelek fogadását gátló bármilyen technikai akadály merül fel.

Budapest, 2016. december 12.