A „Heineken Budapest Nightlife Awards” verseny szabályzata a pályázók és szavazók részére

I. Fogalom-meghatározások

Díj: a verseny kategóriánkénti nyerteseit megillető „heineken budapest nightlife awards” cím és a hozzá kapcsolódó logó, valamint ezek használatára való jogosultság egy éven keresztül. A díj kizárólag a pályázó által üzemeltetett, versenyre nevezett vendéglátóhelyet illeti.

Érvényes jelentkezés: a pályázó jelentkezése a jelentkezési lap kitöltésével válik érvényessé.

Honlap: a www.bpna.hu url alatt elérhető internetes oldal, amely oldalon a szervező a versenyt lebonyolítja.

Jelentkezési lap: a honlap megfelelő aloldalán található elektronikus űrlap, amely a pályázó és az általa üzemeltetett vendéglátóhely alábbi adatait tartalmazza: név/cégnév, lakcím/székhely, cégjegyzékszám, adóazonosító jel/adószám, képviselő neve, e-mail cím, telefonszám, a vendéglátóhely megnevezése, címe, honlapcíme és facebook oldala megjelölése.

Pályázó: az a magyarországon lakcímmel rendelkező természetes vagy magyarországi székhelyű jogi személy, aki/amely budapest közigazgatási határain belül a jelen fogalom-meghatározások szerinti vendéglátóhelyet üzemelteti.

Szavazó: az a természetes személy, aki a honlapon történő regisztrációt, illetve az adatai kezeléséhez történő hozzájárulást követően a honlapon szavazatát leadja.

Szervező: a bpng rendezvény korlátolt felelősségű társaság (székhely: hu-1073 budapest, akácfa u. 51., Cégjegyzékszám: cg. 01-09-963785).

Vendéglátóhely: budapest közigazgatási határain belül üzemeltetett, a budapesti kulturális, szórakoztató és éjszakai életet alakító és számtalan programnak, koncertnek, dj set-nek, kiállításnak helyt adó szórakozó- és vendéglátóhely, klub, bár, koncertterem, étterem, továbbá.

Verseny: a társaság által szervezett „heineken budapest nightlife awards” internetes megmérettetés, amelynek keretében az internetfelhasználók különböző kategóriákban szavazatokat adhatnak le a pályázók által üzemeltetett vendéglátóhelyekre. A verseny kategóriánkénti nyertesei büszkén viselhetik a „ heineken budapest nightlife awards” díjat/címet és logót, amelyet saját közönségük, vendégeik szavaztak meg részükre. A verseny a nevezési és a szavazási időszakból áll, melynek kezdete 2019. Április 8. és vége 2019. Május 6. A pályázó versenyben való részvételének feltételei, a nevezési időszak és a nevezés menete
a) a pályázó az alodalon elérhető jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével és a „mentés” gombra kattintással juttathatja el jelentkezését a szervező felé.
A versenyre nevezni 2019. Április 8.tól, 2019 Május 6.-ig- Lehet (jelentkezés véghatárideje).
A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért kizárólag a pályázó felel, a szervező a megadott adatok pontatlanságából eredő érvénytelen, sikertelen jelentkezés esetén felelősségét kizárja. A jelentkezés során megadott adatokban – különös tekintettel az elérhetőségi adatokra - bekövetkező változásról pályázó köteles a szervezőt 3 napon belül értesíteni, az értesítés elmaradásából eredő bármilyen kárért, hátrányért a szervező nem felel, annak következményeit kizárólag a pályázó viseli.
Pályázó adatainak változására a fenti értesítés elmaradása esetén nem hivatkozhat.

B) a pályázó a jelentkezési folyamat bármely szakaszában, valamint az érvényes jelentkezést követően is jogosult a jelentkezését írásban, a szervező e-mail címére eljuttatott nyilatkozattal visszavonni. A jelentkezés visszavonása esetén a szervező a pályázó által üzemeltetett vendéglátóhelyet eltávolítja a szavazófelületről. Amennyiben a jelentkezés visszavonása az érvényes jelentkezést követően történik.

Iii. Szavazás

A szavazás célja:
a szavazás célja, hogy a szavazók szavazataikkal hozzásegítsék az általuk legjobban kedvelt vendéglátóhelyet a „heineken budapest nightlife awards” díj elnyeréséhez.

A szavazás menete:
a szavazást a szervező honlapon és annak kategóriák szerinti aloldalain biztosítja, ahol a szavazók regisztrációt követően értékelhetik a versenyben részt vevő vendéglátóhelyeket. A szavazó egy nap egy ip címről csak egyszer adhatja le a szavazatát; ezen megkötés figyelembevétele mellett korlátlan számú vendéglátóhelyet értékelhet.
A szavazat leadása az adott vendéglátóhely 1 és 3 közötti skálán való értékelésével történik, elégedettségi szint szerint (1: egyáltalán nem elégedett, 3: maximálisan elégedett). Az egyes kategóriák külön-külön aloldalakon érhetőek el.
A szavazat kizárólag akkor minősül érvényesen leadottnak, ha a szavazási időszak végéig megérkezik a www.bpna.hu internetes felületre, illetve a kategóriák szerinti aloldalak szerverére.

A szavazatok számlálása:
a szavazatok számlálása közjegyző jelenlétében történik, aki jegyzőkönyvet vesz fel a szavazás eredményéről, és hitelesíti azt. A szavazás lezárultakor a szavazók által a jelen fejezet szerint leadott értékelési pontszámok az egyes vendéglátóhelyek vonatkozásában összeadódnak.

A szavazás eredményéért a szervező nem vállal felelősséget, tekintettel arra, hogy arra ráhatással nem bír, a díjak kiosztása kizárólag a szavazók által leadott szavazatok alapján történik.

A szavazási időszak:
a szavazás 2019.április 9.-én 0.00 órakor kezdődik és 2019. május 6.-a éjfélig tart.
A szavazás időtartama nem hosszabbodik meg abban az esetben sem, ha egy esetleges technikai hiba folytán a szavazatok leadására rendelkezésre álló felület/a honlap, illetve annak egyes funkciói ideiglenesen nem érhetőek el. Amennyiben a szavazófelület 1 hétnél hosszabb ideig nem elérhető, a szavazási időszak meghosszabbodik. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a fentiek esetén a szavazási időszakot a honlap üzemképtelenségéhez mérten meghosszabbítsa; erről a pályázókat és a szavazókat a honlapon jól látható módon értesíti.

V. Kategóriák, a díj felhasználására vonatkozó szabályok
a) a pályázók az alábbi kategóriákba nevezhetik a vendéglátóhelyet
legjobb bár
legjobb borbár

legjobb koktélbár
legjobb kis klub
legjobb kocsma
legjobb koncerthelyszín
legjobb nagy klub
legjobb romkocsma
legjobb szabadtéri/nyitott hely
legjobb kézműves söröző
legjobb LMBTQ programhelyszín
legjobb budapesti fesztivál
legjobb buliszervező

B) amennyiben a fenti kategóriák bármelyikében nevezett vendéglátóhelyek száma a ii. A) pontban meghatározott jelentkezési véghatáridőig nem éri el a hármat, a szervező fenntartja a jogot, hogy ezen kategóriában nem indít szavazást; döntéséről e-mailben értesíti az érintett pályázó(ka)t. Ez esetben a pályázó, illetve a vendéglátóhely választása szerint indulhat egy másik kategóriában.
C) a díj az egyes kategóriákban a legtöbb pontot elért vendéglátóhelyet illeti. Kategóriánként három vendéglátóhely kerül díjazásra, ennek megfelelően összesen 39 díj kerül a kiosztásra. A fentiek alól kivételt képez a szavazategyenlőség esete; ekkor ugyanis valamennyi, a kategóriában legmagasabb, azonos pontszámot elért vendéglátóhely jogosulttá válik a díjra.

D) szervező a nyertes vendéglátóhelyeket, pályázókat a verseny lezárultától számított 1 napon belül e-mail útján értesíti.
Szervező felelőssége nem állapítható meg és pályázó az e-mail kézbesítésének szervezőnek felróható sikertelenségére nem hivatkozhat, ha a kézbesítés abból az okból hiúsul meg, hogy
i) a pályázó pontatlan adatokat adott meg, adataiban a verseny időtartama alatt változás következett be, amely változásról szervezőt nem tájékoztatta, valamint
ii) a pályázó levelező rendszerében hiba, leállás következik be, illetve a beérkező levelek fogadását gátló bármilyen technikai akadály merül fel.

E) az egyes kategóriák szerinti nyertes vendéglátóhely a díj elnyerésével jogosulttá válik a díj bármilyen módon történő használatára, ideértve a díj (elnyerésének ténye) bármely reklám– és marketing eszközön való feltüntetését, stb. A nyertes vendéglátóhely kizárólag a szervező által átadott logót használhatja, az semmilyen formában nem módosítható, nem változtatható meg. A díj kizárólag a nyertes vendéglátóhely vonatkozásában használható, azt a pályázó nem jogosult az általa üzemeltetett egyéb vendéglátóhely tekintetében, a nyertes vendéglátóhelyen kívüli bármely más vendéglátóhellyel bármely összefüggésben alkalmazni, felhasználni. A jelen pontban foglaltak megszegése esetén szervező jogosult a vendéglátóhelyet, illetve a pályázót a díj használatától egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával eltiltani. Az eltiltás eredménytelensége esetén szervező további jogi lépések megtételére, a pályázóval szemben a jelen szabályzat rendelkezéseinek megszegéséből eredő igényeinek érvényesítésére jogosult.

F) az „heineken budapest nightlife awards” díjak átadásának ideje: 2019.május 15.
A szervező fenntartja a jogot, hogy a díjak átadásának helyét és idejét módosítsa. A módosítást a honlapon közzéteszi, a nyerteseket erről e-mailben tájékoztatja. Szervező felelőssége nem állapítható meg és pályázó az e-mail kézbesítésének szervezőnek felróható sikertelenségére nem hivatkozhat, ha a kézbesítés abból az okból hiúsul meg, hogy
i) a pályázó pontatlan adatokat adott meg, valamint adataiban a verseny időtartama alatt változás következett be, amely változásról szervezőt nem tájékoztatta, valamint
ii) a pályázó levelező rendszerében hiba, leállás következik be, illetve a beérkező levelek fogadását gátló bármilyen technikai akadály merül fel.

A díj átvételére a pályázó törvényes képviselője (vezető tisztségviselője) vagy az általa meghatalmazással igazolt személy jogosult.

Vi. A szavazás technikai kivitelezése
a szavazás önálló számítástechnikai rendszeren fut, amelyet a bpng rendezvény kft. Üzemeltet. A jelentkezési lap kitöltésével és megküldésével ezen kitételt a pályázó elfogadja.

Vii. Nyilatkozatok, egyebek
a pályázó és a szavazó a versennyel, annak lebonyolításával kapcsolatban a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszi, elfogadja, és egyben kijelenti, hogy abban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a verseny feltételeit, annak részleteit módosítsa. A módosításokról – kivéve a vi. F) pont szerinti módosítást - külön értesítést nem küld a pályázók és szavazók részére. A módosítás tényét a honlapon közli, valamint a módosított szabályzatot a honlapon közzéteszi.

Szervező kizárja felelősségét arra az esetre amennyiben bármely, a jelen szabályzat szerinti e-mail pályázó részére (határidőben) történő kézbesítése abból az okból hiúsul meg, hogy
i) a pályázó pontatlan adatokat adott meg, illetve adataiban a verseny időtartama alatt változás következett be, amely változásról szervezőt nem tájékoztatta, továbbá
ii) a pályázó levelező rendszerében hiba, leállás következik be, illetve a beérkező levelek fogadását gátló bármilyen technikai akadály merül fel.

Budapest, 2019. április 7.